Hydropurek nr6

Hydropurek

Pestycydy - pomagają czy trują?

Azalia, sowa, tarpan, epoka, cesa, flisak, kora, sokół, warta, elida, ronda, liwia, certa, reda - to tylko niektóre nazwy pewnego znanego gatunku warzywa. Chyba niewielu z Was domyśla się, że chodzi tu tylko o ziemniaki, zwane również kartoflami albo pyrami. Aby hodować taką różnorodność ziemniaków, ale również setek innych warzyw i owoców, nasi zdolni hodowcy muszą się niemało napracować i chwała im za to. Ale ci sami hodowcy walczą nie tylko o różnorodność plonów, walczą również (przy-puszczam, że jeszcze bardziej) o wielkość tych plonów. Jak najwięcej wyhodować z jednego hektara i w najkrótszym czasie. W świecie mocnej konkurencji bezwzględna walka o lepsze wyniki, niższe ceny, większą sprzedaż i większe zyski.

Niestety, do walki o te plony zaczęto pół wieku temu zaprzęgać nowego pomocnika, nawozy sztuczne i pestycydy. Przeróżne środki chemiczne, które nie są obojętne dla zdrowia ludzi.

Pestycydy, czyli chemiczne środki ochrony roślin stosowane są coraz pow-szechniej w rolnictwie. Postępującej szybko chemizacji rolnictwa powinien towarzyszyć równie szybki i powszechny rozwój informacji o poprawnym stosowaniu i przechowywaniu pestycydów. Często użytkownicy chemicznych środków ochrony roślin nie są dostatecznie uświadomieni co do toksyczności danego preparatu, jego przeznaczenia lub techniki stosowania. Taki stan rzeczy sprawia, że stosowanie pestycydów może prowadzić do zatrucia ludzi i zwierząt domowych i do skażenia środowiska.Każdy kto przystępuje do pracy z pestycydami, powinien zdawać sobie sprawę, że nawet środki trujące stosowane zgodnie z zaleceniami i przepisami BHP, nie są bezpieczne.

Ze względu na stopień toksyczności wszystkie preparaty chemiczne stosowane w Polsce do ochrony roślin zostały zaszeregowane do pięciu klas toksyczności, a mianowicie:

 • silnie trujące środki, trucizny - I i II klasa
 • środki szkodliwe dla zdrowia - III i IV klasa
 • środki praktycznie nieszkodliwe - V klasa

Na etykiecie preparatów zaliczonych do I klasy toksyczności znajduje się napis "TRUCIZNA" oraz rysunek trupiej czaszki.

Celem zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi zaleca się zachowanie następujących środków ostrożności:

 1. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn pestycydów powinno być tak dobrane, aby zapewniało pracownikom warunki BHP. Podłoga i ściany powinny być wykonane z materiału gładkiego, z którego łatwo usunąć rozlane czy rozsypane preparaty. Okna muszą być zabezpieczone kratami, a drzwi zaopatrzone w dobry zamek i napis ostrzegawczy.
 2. W pomieszczenia przeznaczonych na magazyn pestycydów wolno przechowywać wyłącznie środki chemiczne do ochrony roślin i sprzęt przeznaczony do pracy z nimi. Niedopuszczalne jest umieszczanie w magazynie z pestycydami produktów spożywczych ani pasz.
 3. Do przechowywania w magazynie oraz do transportu nadają się wyłącznie preparaty w nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych opakowaniach.
 4. Nie wolno przelewać ani przesypywać preparatów chemicznych do naczyń i opakowań, które są używane do środków spożywczych lub pasz.
 5. Pojazd służący do przewozu preparatów musi być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem chemikaliami. W czasie transportu nie wolno pozostawić środków chemicznych w miejscach publicznych bez nadzoru.
 6. Przeprowadzanie zabiegów chemicznych w polu musi odbywać się przy udziale minimum dwóch wyszkolonych osób po to, by w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
 7. W czasie przeprowadzania zabiegu chemicznego w polu nie wolno pozostawiać aparatury, środków chemicznych, pustych opakowań oraz sprzętu pomocniczego bez nadzoru.
 8. Kierunek poruszania się aparatu na polu powinien być tak obrany, aby preparat nie był znoszony przez wiatr na pracowników.
 9. Podczas wykonywania zabiegu chemicznego w pomieszczeniu zamkniętym (np. w szklarni), należy zabieg rozpocząć w miejscu najbardziej oddalonym od wyjścia i stopniowo wycofywać się.
 10. Nasiona zaprawiane pestycydami należy przechowywać w workach zaplombowanych i zaopatrzonych w etykietkę z odpowiednią informacją. Tych samych worków nie wolno używać do zboża przeznaczonego na paszę lub innych środków spożywczych.
 11. Nasion zaprawianych pestycydami nie wolno w żadnym wypadku - nawet po długim okresie składowania i najstaranniejszym umyciu - przeznaczyć do spożycia przez ludzi ani na paszę.
 12. Na terenie lub w pomieszczeniu, gdzie przeprowadza się zabieg chemiczny, nie mogą znajdować się osoby niepowołane ani zwierzęta domowe. Aby uniknąć przypadkowych zatruć, należy umieścić tablice informujące o przeprowadzanym zabiegu. Po zakończeniu zabiegu należy aparaturę opróżnić z resztek preparatu i starannie oczyścić. Czynności te wykonuje się w miejscu do tego przeznaczonym, usytuowanym w odpowiedniej odległości od źródeł wody pitnej oraz innych zbiorników i cieków wodnych.
 13. W dniu wykonywania zabiegu, w dniu poprzedzającym go oraz następnym nie wolno pić alkoholu pod żadną postacią. Do pracy z pestycydami nie należy przystępować na czczo. Podczas pracy z pestycydami nie wolno pić, jeść ani palić tytoniu. W czasie przerwy w pracy można spożyć posiłek, jednak tylko po uprzednim umyciu się, wypłukaniu ust i zdjęciu odzieży ochronnej.
 14. Miejsce na posiłki powinno być usytuowane w odpowiedniej odległości od miejsca pracy z pestycydami. Wszystkie stanowiska pracy z pestycydami muszą być zaopatrzone w czystą wodę do płukania ust i do umycia się, mydło i ręczniki (najlepiej papierowe - do jednorazowego użytku). Podczas pracy z pestycydami nie należy używać kremów kosmetycznych, gdyż natłuszczona skóra łatwiej wchłania trucizny.
 15. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej powinny być przechowywane w specjalnych szafkach, przeznaczonych tylko do tego celu. W odzieży ochronnej nie wolno wchodzić do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, inwentarskich, magazynów produktów spożywczych i pasz.
 16. Poza bezpośrednim zagrożeniem ze strony pestycydów istnieje niebezpieczeństwo ich szkodliwego działania na zdrowie ludzi i zwierząt pożytecznych poprzez produkty spożywcze i paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które zawierają pozostałości stosowanych pestycydów. Z tego względu należy ściśle stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych pestycydów i przestrzegać przepisów o okresie karencji po ich zastosowaniu.

Pierwsza pomoc w wypadkach zatrucia pestycydami

Wykonywanie chemicznych zabiegów ochrony roślin nawet przy zachowaniu wszystkich zasad BHP, stanowi pewne ryzyko zawodowe. Objawy chorobowe w zatruciach ostrych ujawniają się niekiedy po kilkudziesięciu minutach, najczęściej jednak po kilku godzinach od czasu przedostania się trucizny do ustroju człowieka. Działanie toksyczne pestycydów może być niekiedy bardzo gwałtowne, stąd udzielenie pierwszej pomocy ma duże znaczenie dla dalszych losów chorego. Przy zatruciach doustnych pierwszej pomocy należy udzielić jak najwcześniej, jeszcze przed wystąpieniem objawów chorobowych.

Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy należy:

 • zorientować się czy poszkodowany jest przytomny i oddycha;
 • ustalić jaki pestycyd (związek trujący) spowodował zatrucie;
 • ustalić drogę, którą preparat dostał się do organizmu (drogi oddechowe, przewód pokarmowy czy skóra).

Objawy chorobowe przy zatruciu najczęściej używanymi środkami ochrony roślin

Środki fosforoorganiczne

Objawy zatrucia ostrego, zależnie od drogi wprowadzenia trucizny do ustroju, mogą wystąpić już po kilkunastu minutach (przy zatruciu drogą oddechową), w ciągu 1 godziny (przy zatruciu doustnym) lub w czasie kilku godzin (przy zatruciu przez skórę). Zatrucia lżejsze rozwijają się wolniej.

W zatruciach lekkich występują bóle głowy, nadmierne pocenie się, ślinienie, łzawienie. Obserwuje się nudności, wymioty, bóle w jamie brzusznej, zwężenie źrenic i ogólne osłabienie.

Zatrucia ciężkie charakteryzują się obfitym poceniem, łzawieniem i ślinieniem, silnymi bólami w jamie brzusznej, nudnościami i biegunką, bólami i uciskiem w klatce piersiowej, wydzieliną z nosa. Występuje zwężenie źrenic. Nieco później pojawia się wzmożona pobudliwość, zawroty głowy, drżenie mięśni, drętwienie kończyn. W przypadkach bardzo ciężkich obserwuje się drgawki całego ciała i utratę przytomności.

Węglowodory chlorowane

Objawy zatrucia są podobne przy zatruciu wszystkimi węglowodorami chlorowanymi. Występują bóle i zawroty głowy, niepokój,ogólne złe samopoczucie, dreszcze, osłabienie i kurcze mięśni, drgawki, zaburzenia koordynacji ruchów. Ponadto występują nudności, ślinotok, wymioty, bóle brzucha, biegunka.

W zatruciach przewlekłych występują nudności, brak apetytu, spadek wagi ciała, wychudzenie, wzmożona pobudliwość.

Związki organiczne rtęci

Objawy zatrucia rozwijają się szybko. Występują silne bóle głowy, wzmożona pobudliwość, drżenie mięśni, zaburzenia koordynacji ruchów. Przy zatruciu doustnym występuje uczucie palenia i ściskania w przełyku, bóle brzucha, wymioty i biegunka. Mogą występować zaburzenia oddawania moczu. W zatruciach podostrych charakterystyczne są bóle głowy, bezsenność, uczucie drętwienia języka, warg i palców, drżenie rąk i zaburzenia koordynacji ruchów, brak apetytu, ogólne złe samopoczucie.

W miejscach bezpośredniego kontaktu preparatów ze skórą, zwłaszcza wilgotną i spoconą, mogą powstawać silne podrażnienia i stany zapalne w postaci obrzęku, zaczerwienienia, pieczenia, a nawet pęcherzy.

Thiokarbominiany dwuthiokarbominiany

Objawy zatrucia. Nudności i wymioty, utrata apetytu, biegunka, spadek wagi ciała, zawroty głowy, apatia. Preparaty zawierające tiuram działają drażniąco na skórę i błony śluzowe, powodując jej zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie oraz wywołują kaszel.

Preparaty zawierające tiuram po równoczesnym wypiciu alkoholu wywołują ostre objawy w postaci silnie wyrażonych objawów opisanych powyżej wraz z zaburzeniami oddychania, uczuciem lęku i niekiedy rozdrażnienie.

Pochodne dwunitrofenolu

Objawy zatrucia. Ogólne osłabienie, uczucie niepokoju, zlewne poty, silne pragnienie, wzrost ciepłoty ciała, przyspieszenie akcji serca, zaczerwienienie twarzy, duszności i wzrost częstotliwości oddechów, nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka. Działają silnie drażniąco na skórę, mogą wywołać oparzenia.

Pochodne kwasu fenoksyoctowego

Objawy zatrucia. Ogólne osłabienie, osłabienie siły mięśniowej, bóle kończyn, brak łaknienia, nudności, biegunka, wymioty.

Gramoxone, Reglone

Objawy zatrucia. Przy zatruciu drogą ustną prawie natychmiast występują wymioty, bóle brzucha, biegunka, następnie bolesność, a nawet owrzodzenie w jamie ustnej i przełyku. Preparaty działają miejscowo, wywołując podrażnienie i stany zapalne skóry (w ciężkich przypadkach mogą powstawać pęcherze) oraz ciężkie zapalenia spojówek i rogówki. Wdychanie kropel preparatu może spowodować krwawienie z nosa i ból gardła.

Myślę, że wystarczy na dziś. Zapytasz może, po co tyle wynurzeń na temat pestycydów, z którymi my ludzie spoza rolnictwa nic do czynienia nie mamy ? Otóż po to, aby nigdy nie zapomnieć, że wszystkie pestycydy, które każdego roku są wylewane i wysypywane na nasze pola, sady, łąki i lasy, są każdorazowo silnymi truciznami !!! Truciznami, które bez najmniejszych problemów przedostają się do wód gruntowych i stąd do studni przydomowych oraz do rzek stanowiących źródło wód pitnych dla miast i miasteczek. Od wielu lat wszystkie pestycydy stosowane w rolnictwie są spożywane przez nas z woda pitną ponieważ żadna z tradycyjnych metod oczyszczania nie potrafi ich z niej usunąć. Jeśli nie chcesz pić pestycydów z wodą, to masz tylko jedno rozwiązanie - osmozę odwróconą. Jest to jedyna metoda, która potrafi skutecznie i tanio usunąć te trucizny z wody.

COPYRIGHT BY Hydropure Polska Sp. z o.o.

Copyright © HYDROPURE 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: OGICOM